Munu-Bar
⛪ หน้าแรก ⚐ เกี่ยวกับโรงเรียน ⚉ ผู้บริหารโรงเรียน ☎ ติดต่อเรา ⛑ LOG-IN
Slide Show
0/6
18 August 2018

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

1/6
24 November 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง1

2/6
12 October 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง2

3/6
17 December 2018

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่

4/6
12 September 2018

กิจกรรมประชุมผู้ครองโรงเรียน

5/6
14 December 2018

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562ผู้อำนวยการ


นายทองฮะ พรภูมินทร์

หน่วยงานที่เกียวข้อง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
สพป.หนองคายเขต 1
สำนักงาน สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบข้อมูล OBEC 

สัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อของโรงเรียน

ร.ป.ค. ๑๔


คติพจน์โรงเรียน

สมศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


สีประจำโรงเรียน

ขาว - แดง


ขาว คือ ความบริสุทธิ์ แดง คือ ความมานะอดทน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ประดิษฐาน ณ ซุ้มเรือนแก้ว บริเวณหน้าโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นลิ้นจี่ สมเด็จพระศรีนครืนทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงปลูกไว้ที่บริเวณซุ้มเรือนแก้ว หน้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2511

ประวัติหมู่บ้านหนองสองห้อง

บ้านหนองสองห้อง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 มีหนองน้ำและหลักหิน อยู่ 1 หลัก ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อหลักดิน“ เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนในหมู่บ้าน หนองน้ำแห่งนี้ สันนิฐานว่าเกิดจาก คนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ขุดเอาดินไปก่อสร้างฐานเจดีย์พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จ. หนองคาย โดยขุดเป็น 2 บ่อ (2 ห้อง) ติดกันเป็นบริเวณกว้าง จนกลายเป็นหนองน้ำ จึงเรียกว่า “หนองสองห้อง“ ปัจจุบันหลักดินดังกล่าวตั้งประดิษฐานอยู่ใน “ วัดศิลาเขตอุดม “ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

ปัจจุบัน หนองสองห้อง ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อุดร – หนองคาย ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 10 – 12 ระยะทางห่างจากจังหวัดหนองคาย 12 กิโลเมตร ขึ้นกับ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย ยกฐานะจาก สุขาภิบาลหนองสองห้อง เป็นเทศบาลตำบลหนองห้องสอง มีประชากรประมาณ 4,900 คน 1,128 ครอบครัว

ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ . 2483 ต่อมา พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเงิน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ จำนวน 300,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 014 จำนวน 7 ห้องเรียน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 มกราคม 2511 และ ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 “

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น และ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) เปิดแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นโยบายของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

1 .ส่งเสริมการจัดชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา โดยจัดชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ จัดอนุบาลปีที่ 2 เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษาต่อไป

2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาให้ทั่วถึงเด็กไทยทุกคน ที่อยู่ในเขตบริการของ โรงเรียน และมีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตบริการของโรงเรียนชัดเจน การจัดทำสำมะโนนักเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความ สะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการได้ มีโอกาสเข้าเรียนใกล้บ้านของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานความรู้สูงขึ้นเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อ

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่aขาดโอกาส ทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือ การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. เร่งรัดคุณภาพของนักเรียนทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มี ความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และสามารทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

6. ปลูกฝังความสำนึก ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนทุกคน ให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 องค์อุปถัมภ์มูลนิราชประชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงษานุวงศ์ทุกพระองค์ สำนักในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

7. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยการจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ต่าง ๆ เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ ห้องแนะแนว ห้องโสต ทัศนศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ระบบ ICT อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ฯลฯ

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

9. ปรับปรุงการบริหาร และนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการนิเทศ เป็นกรณีพิเศษนายทองฮะ พรภูมินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายรฐนนท์ สุวรพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางสุรัตน์ ตะโก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางพรอนงค์ อุปฮาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายเกรียงไกร พลศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกาญจนาภัษฐ์ วงษ์สวรรค์
หัวหน้างานสำนักงาน

นางละม่อม คินาพิทย์
ครู

นางพูนศรี ทองวิเศษ
ครู

นางจิดาภา มั่งมีศรี
ครู

นางอมร คูนชัยนนท์
ครู

นางสุรัตน์ ตะโก
ครู

นางปภาพินท์ สาจันทร์
ครู

นางรัศมี วิชิต
ครู

นางชุติมา กองภา
ครู

นางลักษณา ปัจจัยยัง
ครู

นางศิริพรณ์ รักษ์วรโชติ
ครู

นางอุดมลักษณ์ จี้กระโทก
ครู

นางแก้วใจ ผิวเหลือง
ครู

นางนันทนา จิประพันธ์
ครู

นางอุเรือน หัสสา
ครู

นางธารินี ธรรมสอน
ครู

นางฉันทนา สังข์วงศ์
ครู

นางฐิติพร พระนุรักษ์
ครู

นางสาวบังอร หล่มศรี
ครู

นางสุธาสิณี ทองไสย
ครู

นายเจริญ จันทรประพันธ์
ครู

นายนิพล จริงวาจา
ครู

นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
ครู

นายเดชฤทธิ์ ผิวเหลือง
ครู

นางอุไรวรรณ ราชกิจ
ครู

นางสาวรัตนา วิตะบุตร
ครู

นายวีระวงศ์ ภูษิตวิทย์
ครู

นางวริศรา ประลันย์
ครู

นางรติมล สุวรรณเกษี
ครู

นางสุกัลญา เลิศประเสริฐ
ครู

นางสาวไพริน ปะวะเน
ครู

นายชวลิต ประลันย์
ครู

นายจิรัฎฐ์ รังสรรค์วรยศ
ครู

นายสุริยนต์ สุมะลัด
ครู

นางสาวปาริฉัตร ชัยจิต
ครู

นางนัทธมน ก้องเวหา
ครู

นางสาวนงนภัส อินทะบุตร
ครู

นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา
ครู

นางสาวรมณ โคตรเพชร
ครู

นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์
ครู

นางศศิธร อัปปะมะโน
ครู

นางสาวจรรจิรา ใจหาญ
ครู

นางสาวนาตยา ศรีวงกาง
ครู

นายก้องเกียรติ แสงสงคราม
ครู

นายเตชินท์ เสนาหมื่น
ครู

นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป
พนักงานราชการ

นางอุบล ไชยชิน
พนักงานราชการ

นายชัยพล โกพลรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมณฑาทิพย์ ต่างโอฐ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวระพีพรรณ นิติธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวสายสุณี ราชป้องกัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุริยา ไกรดวง
นักการภารโรง

นายละพิน หัสสา
นักการภารโรง

นายกองสี อุดามาร
นักการภารโรง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 14

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

☰ เพลงมาร์ชโรงเรียน ☰