ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติหมู่บ้านหนองสองห้อง
    บ้านหนองสองห้อง ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2480  มีหนองน้ำและหลักหิน อยู่  1 หลัก  ชาวบ้านเรียกว่า              
“หลวงพ่อหลักดิน“ เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนในหมู่บ้าน  หนองน้ำแห่งนี้  สันนิฐานว่าเกิดจาก  
คนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ขุดเอาดินไปก่อสร้างฐานเจดีย์พระธาตุบังพวน  วัดพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  
จ. หนองคาย โดยขุดเป็น  2  บ่อ  (2 ห้อง)    ติดกันเป็นบริเวณกว้าง  จนกลายเป็นหนองน้ำ  จึงเรียกว่า  “หนองสองห้อง“  
ปัจจุบันหลักดินดังกล่าวตั้งประดิษฐานอยู่ใน  “ วัดศิลาเขตอุดม “  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

ปัจจุบัน หนองสองห้อง  ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ  อุดร – หนองคาย  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  10 – 12  
ระยะทางห่างจากจังหวัดหนองคาย  12  กิโลเมตร  ขึ้นกับ ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมืองหนองคาย  ยกฐานะจาก 
สุขาภิบาลหนองสองห้อง เป็นเทศบาลตำบลหนองห้องสอง  มีประชากรประมาณ 4,900  คน   1,128  ครอบครัว 

ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  14
 
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  14  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ . 2483  
ต่อมา  พ.ศ. 2509  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9   ได้พระราชทานเงิน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูประถัมภ์  จำนวน  300,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 014  จำนวน  7  ห้องเรียน 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ 
และทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30  มกราคม  2511  และ ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า  
“โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  14 “

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  14 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น  และ ตั้งแต่ปีการศึกษา   2551  ได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น  คือ ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่  6 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่  1 –มัธยมศึกษาปีที่  3 )  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( มัธยมศึกษาปีที่  4 –มัธยมศึกษาปีที่  6 ) เปิดแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์