กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร พลศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธาสินี ทองไสย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1