คณะผู้บริหาร

นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา