กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัลญา เลิศประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางจิดาภา มั่งมีศรี
ครู คศ.3

นางสาวบังอร หล่มศรี
ครู คศ.3

นางอุเรือน หัสสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 089-8401532
อีเมล์ : ีีีuruanhatsa@gmail.com

นางรัศมี วิชิต
ครู คศ.3

นางสาวรัตนา วิตะบุตร
ครู คศ.3

นางอุดมลักษณ์ จี้กระโทก
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวกุสุมาลย์ มงคลสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวขนิษฐา พิณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0922931086
อีเมล์ : Chanistha999@gmail.com

นายศิรโรจน์ ชารีราษฎร์
ครูผู้ช่วย