กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอุไรวรรณ ราชกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0819659501
อีเมล์ : uraiwan.rchk@gmail.com

นายนิพล จริงวาจา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภคพร อุตตะกะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : +66985599981
อีเมล์ : kasautta@gmail.com