วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 

         พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานของความเป็นไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ