กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชวลิต ประลันย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางลักษณา ปัจจัยยัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2