พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสม มีนวัตกรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่มืออาชีพ
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ทันสมัย และมีทักษะวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี
 6. จัดการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบครบวงจรตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม และน้อมนำพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ
 7. บูรณาการภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่าน
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
 3. โรงเรียนมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ
 4. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางกีฬา  ศิลปะ และดนตรี
 6. ผู้เรียน อ่านออกเขียนได้ทุกคน
 7.