หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่  4 –มัธยมศึกษาปีที่  6 เปิดแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)