กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรฐนนท์ สุวรพันธ์
ครู คศ.3

นางรติมล สุวรรณเกษี
ครู คศ.3

นายก้องเกียรติ แสงสงคราม
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ ศรีสุดตา
ครู คศ.2

นางฐิติพร พระนุรักษ์
ครู คศ.3