กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปภาพินท์ สาจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจิรัฎฐ์ รังสรรคว์วรยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3