กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทนา จิประพันธ์
ครู คศ.3

นายเจริญ จันทรประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0951690475
อีเมล์ : Mr.charoen2507@gmail.com

นางพรอนงค์ อุปฮาด
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 063-2456144

นางสาวไพริน ปะวะเน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณณิชา หูตินุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0986329178
อีเมล์ : wannichahootinu@gmail.com

นางสาวนงนภัส อินทะบุตร
ครู คศ.2

นางธนิภา อัปปะมะโน
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา ศรีวงกาง
ครู คศ.1

นางสาวอโนชา นามกอง
ครูผู้ช่วย